කළු කොටියා ගැන වැරදි මත එපා!

මාස කිහිපයකට ඉහත නල්ලතන්නිය ප්‍රදේශයේ දී අවාසනාවන්ත ලෙස මියගිය කළු කොටියා සංරක්ෂණය පිළිබඳ සාවද්‍ය මත සමාජගත වෙතැයි කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව කියයි. මන්දකට හසු ව මියගිය එම සත්ත්වයා සංරක්ෂණය සඳහා අධිකරණ නියෝගයක් මත කෞතුකාගාරයට පැවරුනු බව ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සනුජා කස්තුරිආරච්චී විසින් අගෝස්තු 24 වැනි දා නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක් වේ. මේ වනවිට අදාල කටයුතු […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

බෙයිදෝ,චන්ද්‍රිකා මග පෙන්වීමේ පද්ධතියේ පෙරළියකට

නූතන තාක්ෂණයේ පෙරළි අතර චන්ද්‍රිකා මග පෙන්වීමේ පද්ධති තාක්ෂණය‍ට හිමිවන්නේ සුවිශේෂී ස්ථානයක්. ගුවන්යානයේ සිට අත ඇති ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනය දක්වාම මෙම තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගැනෙනවා.මෙම තාක්ෂයේ සන්ධිස්ථානයක් හිමි කරගැනීමට චීනය පසුගිය දා සමත් වුණා. ඒ තමන්‍ගේ ම චන්ද්‍රිකා මග පෙන්වීමේ පද්ධතියක් හිමි රටවල් කිහිපය අතරට එක්වීමට චීනයට හැකිවීමයි.‍මෙම පද්ධතිය හැඳින්වෙන් නේ බෙයිදෝ 3 චන්ද්‍රකා මග […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

මෙන්න තවත් ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක්

* මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය –සමස්ත ප්‍රතිඵල ITAK-79460 TMVP-67692 SLMC-4428 SLPP-33424 වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය – 72.72% සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය –76.83% * වන්නි දිස්ත්‍රික්කය –සමස්ත ප්‍රතිඵල ITAK-69916 ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ -42524 සමගි ජන බලවේගය-37883 EPDP-11310 වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය – 72.41% සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය –78.34% * යාපනය දිස්ත්‍රික්කය –සමස්ත ප්‍රතිඵල ITAK-112967 AKTU-55383 SLFP-49379 EPDP-45797 වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය –62.80% […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

සමස්ත ප්‍රතිඵල

* රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය –සමස්ත ප්‍රතිඵල ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 446668 සමගි ජන බලවේගය –155759 ජාතික ජන බලවේගය –17611 එක්සත් ජාතික පක්ෂය – 12349 වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය – 73.91% සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය –77.38% * දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය –සමස්ත ප්‍රතිඵල ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 126012 සමගි ජන බලවේගය –102274 ACMC –43319 NC –38911 වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

අනුරාධපුර බදුල්ල ත්‍රිකුණාමලය කුරුණෑගල සමස්ත ප්‍රතිඵල

* අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය – සමස්ත ප්‍රතිඵල ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 334458 සමගි ජන බලවේගය – 119788 ජාතික ජන බලවේගය – 24492 එක්සත් ජාතික පක්ෂය – 8254 වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය – 73.08% සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – 78.19% * බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය – සමස්ත ප්‍රතිඵල ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 309538 සමගි ජන බලවේගය – 144290 ජාතික […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

තවත් ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක්

* කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය – යාපහුව මැතිවරණ බල ප්‍රදේශය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 54561 සමගි ජන බලවේගය –19708 ජාතික ජන බලවේගය –3368 එක්සත් ජාතික පක්ෂය –1000 වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය –71.07% සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය –74.53% * කුලියපිටිය දිස්ත්‍රික්කය – කුලියපිටිය මැතිවරණ බල ප්‍රදේශය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ –44156 සමගි ජන බලවේගය – 18767 එක්සත් ජාතික පක්ෂය […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

කෑගල්ල බදුල්ල අනුරාධපුරයෙන් පොහොට්ටුවට ජයග්‍රහණය

* කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය – සමස්ත ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 331573 සමගි ජන බලවේගය – 13137 ජාතික ජන බලවේගය – 14033 එක්සත් ජාතික පක්ෂය –12168 වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය – 73.11% සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – 76.70% * බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය – සමස්ත ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 309538 සමගි ජන බලවේගය – 144290 ජාතික ජන […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

ඡන්ද ප්‍රතිඵල 02 ක්

* මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය – මහනුවර මැතිවරණ බල ප්‍රදේශය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 13337 සමගි ජන බලවේගය – 9366 ජාතික ජන බලවේගය – 1339 එක්සත් ජාතික පක්ෂය – 1234 වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය – 66.95 % සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – 69.84 % * මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය – කුණ්ඩසාලේ මැතිවරණ බල ප්‍රදේශය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 40939 […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

පොහොට්ටුවට ජයග්‍රහණය

* කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය – තැපැල් ඡන්ද ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ –49094 සමගි ජන බලවේගය –12951 ජාතික ජන බලවේගය – 4388 එක්සත් ජාතික පක්ෂය – 4388 වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය –93.13% සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – 97.41% * දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය – තැපැල් ඡන්ද ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 13145 සමගි ජන බලවේගය – 5179 NC-1705 AITM-1695 වලංගු ඡන්ද […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

තවත් මැතිවරණ ප්‍රතිඵල කිහිපයක්

* කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය – නැගෙනහිර කොළඹ මැතිවරණ බල ප්‍රදේශය සමගි ජන බලවේගය – 20538 ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 18007 ජාතික ජන බලවේගය – 2595 එක්සත් ජාතික පක්ෂය – 1869 වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය – 65.57 % සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – 70.59 % * කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය – මොරටුව මැතිවරණ බල ප්‍රදේශය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න