ධීවර වරාය ආරක්ෂාවට පියවර

සියලු ධීවර වරායවල ආරක්‍ෂාව උපරිමයෙන් සහතික කිරීමට පියවර ගැනේ. අදා පියවර කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථා සහ වගකිවයුතු සියලු නිලධාරීන් වෙත උපදෙස් ලබා දෙයි . අදාල ආරක්‍ෂක කටයුතු සදහා ශ්‍රී ලංකා නාවුක හමුදාව සහ වෙරළාරක්ෂක බලකාය මෙන් ම පොලිසිය ඇතුළු ආරක්‍ෂක අංශ සමග […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න