ජීවීතය ජීවත් කරන්න නම්...

ඔබටත් නොදැනෙන්න ඔබේ ජීවිතය සුන්දර කරවන්න...

තුනටියේ වේදනාව නැතිකරගන්න
ආහාර ගන්නා පිළිවෙළ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න
දහවරක් හොඳින් හුස්ම ගන්න
ලැයිස්තුවක් සකස් කරන්න
ඔබේ දෙපතුල් සම්භාහනය කරන්න
දිනකට එක පලතුරක් හෝ ආහාරයට ගන්න
ජීවිතය විඳින්න
ඔබට ආදරය කරන්න
ඔබේ ආත්මය සතුටින් තබන්න
හොඳින් සිනාසෙන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න