ලං.වි.ම. අර්ථසාධකයෙන් කෝටි 300 අතුරුදන්

ලං.වි.ම. අර්ථසාධකයෙන් කෝටි 300 අතුරුදන්

2009 වර්ෂයේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල අර්ථසාධක අරමුදලින් කෝටි 300 අතුරුදන්ව ඇති බවට රහස් පොලිසිය වෙත පැමිණිල්ලක් ලැබී තිබේ.

එම වසරේ ලං.වි.ම. සේවක අර්ථසාධක අරමුදලෙන් බාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරවල ආයෝජනය කර තිබූ රුපියල් 2,959,267,588ක මුදලක් මහ බැංකු ගිණුම් ප්‍රකාශනයට අනුව 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනට එහි නොපවතින බව හෙළිවී තිබේ.