සරසවියෙන් විදුලිය

රත්මලාන,ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ නව පුනර්ජනනීය විදුලිබල පද්ධතියක් ස්ථාපිත කෙරේ.

ජාතික විදුලිබල පද්ධතිය,හරිත බල සංකල්පයෙන් සවිමත් කිරීම අරමුණයි.

එය විශ්වවිද්‍යාලයීය පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පීඨය වෙනුවෙන් 19 වැනි දා පිහිටුවිණ.

ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් මිලියන 22 ක් වැය කර ඇති අතර,කිලෝවොට් 126.6 ක සූර්යකෝෂ පද්ධතියකින් විදුලිය උත්පාදනය කිරීමට නියමිතයි.

පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේ අවශ්‍යතාවන්ට අමතර විදුලි බලය ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක්කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර,එමගින් වසර 05 ක් තුළ වැය කළ මුදල පියවා ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

චීනයෙන් සහ ඉතාලියෙන් ආනයනික නූතන තාක්ෂණ මෙවලම් භාවිතයෙන් දිනකට කිලෝවොට් පැය 400 ක විද්‍යුතය නිපදවීම ඉලක්කයයි.

විශ්වවිද්‍යාලයීය උප කුලපති රියාර් අද්මිරාල් ජගත් රණසිංහගේ සංකල්පයක් මත ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතිය මෙරට ජාතික විශ්වවිද්‍යාලයක් තුළ පුනර්ජනනීය විදුලිබල පද්ධතියක් පිහිට වූ ප්‍ර‍ථම අවස්ථාව ය.

කොතලාවල විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පුනර්ජනනීය විදුලිය
ආර්යනා විජේතිලක
වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න