පොලිස් මූලස්ථානයේ ආපදා කළමනාකරණ මෙහෙයුම් මැදිරියක්

ලක්ෂිණී බෝපගේ
වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න