දක්ෂ සිසුන්ට සුභග ශිෂ්‍යත්ව

විශේෂ දක්ෂතා ඇති දරුවන් දිරිගැන්වීම සඳහා වන සුභග ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනට  අයදුම්පත් කැඳවේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම්ගේ සංකල්පයක් අනුව, 2017 අයවැය යෝජනා යටතේ, ක්‍රීඩා, කලා හා නව නිර්මාණ ක්ෂේත්‍රයන් හි සුවිශේෂ හැකියා දක්වන සිසු දරුවන් දිරිගැන්වීම පිණිස අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සුභග ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන හඳුන්වා දෙන ලදී.

ඊට අයදුම්පත් කැඳවීම ජුලි 31 වැනි දා ආරම්භ කර ඇත.

අනාගත අභියෝග ජයගත හැකි විභවතාවන්ගෙන් සමන්විත නිර්මාණශීලී දරු පරපුරක් බිහිකිරීම වෙනුවෙන් ක්‍රියාවට නංවා ඇති මෙම ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මඟින් සුභග සිසුන්ගේ සුවිශේෂ කුසලතා සංවර්ධනය කරගැනීමටත්, රටේ සංවර්ධනයට දායකත්වයක් ලබාගත හැකි අයුරින් එම සුවිශේෂ කුසලතා වැඩිදියුණුකරගැනීමට දිරිගැන්වීමත් අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම ශිෂ්‍යත්වය නව නිපැයුම්, සෞන්දර්ය ක්‍රියාකාරකම් සහ ක්‍රීඩා යන විශේෂ කාණ්ඩ 3ක් යටතේ ලබාදීමට අපේක්ෂිතයි.

ඒ අනුව 2017 වර්ෂයේ සිට ද්විතීයික අධ්‍යාපන අවධියේ සුවිශේෂී දක්ෂතා ප්‍රදර්ශනය කළ සහ අදාල වර්ෂයේ 12 වැනි ‍ශ්‍රේණියට පිවිස උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය ආරම්භ කරන සිසුන් අතරින් තෝරාගත් සිසුන් 1,000කට මාස 20 ක කාලසීමාවක් සඳහා රුපියල් 50,000 ක වටිනාකමින් යුත් ශිෂ්‍යත්ව සමාන වාරික 20කින් පිරිනැමීමට පියවර ගෙන ඇත.

වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න