පොළොන්නරුවේ ඉදි කෙරෙන වකුගඩු රෝහලට මුල්ගල තැබේ.

වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න