සවුදියේ සේවය කළ කාන්තාවන් 02 දෙනෙකුට හිඟ වැටුප් ලක්ෂ 36 ක්..

වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න