ඡන්දෙට පාසල් නිවාඩුවක්

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම හේතුවෙන්  දිවයිනේ සියලු පාසල් පෙබරවාරි 09 වැනි දා වසා තැබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

ඊට අමතර තවත් පාසල් 19 ක් හා විද්‍යාපීඨ 02 කට පෙබරවාරි 07, 08 සහ 09 දිනවල නිවාඩු ලබා දෙන බව එමගින් 08 වැනි දා නිකුත් කළ විශේෂ නිවේදනයක දැක් වේ.

ඒ ඡන්ද පෙට්ටි හා සෙසු ලිපි ද්‍රව්‍ය නිකුත් කිරීමේ හා භාර ගැනීමේ රාජකාරි කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීමට නියමිත පාසල් හා අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ ය. 

වසා තැබෙන සියලු පාසල් හා අදාල විද්‍යාපීඨ 12 වැනි සඳුදා දින නැවත විවෘත කරනු ලැබේ.

 

සංඛ අබේගුණසේකර
වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න