කාලගුණ අනාවැකි

Colombo

අද, ඉරි, 2018-01-21

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
04:30-06:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 23 °C 0 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 14.4 km/h North-Northeast සිට
06:30-12:30 වැසි නැති වැසි නැති 23 °C 0 mm 1010 hPa මඳ සුළං, 16.2 km/h ඊසාන සිට
12:30-18:30 වැසි නැති වැසි නැති 29 °C 0 mm 1010 hPa මඳ සුළං, 15.5 km/h වයඹ සිට
18:30-00:30 පැහැදිලි අහස පැහැදිලි අහස 26 °C 0 mm 1008 hPa මඳ සුළං, 24.1 km/h North-Northwest සිට

හෙට, සඳු, 2018-01-22

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
00:30-06:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 24 °C 0 mm 1010 hPa මඳ සුළං, 16.6 km/h ඊසාන සිට
06:30-12:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 23 °C 0 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 13.7 km/h North-Northeast සිට
12:30-18:30 වැසි නැති වැසි නැති 28 °C 0 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 15.8 km/h වයඹ සිට
18:30-00:30 වැසි නැති වැසි නැති 26 °C 0 mm 1009 hPa මද පවන්, 10.1 km/h North-Northwest සිට

අග, 2018-01-23

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
00:30-06:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 25 °C 0 mm 1010 hPa මද පවන්, 10.1 km/h උතුර සිට
06:30-12:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 23 °C 0 mm 1010 hPa මඳ සුළං, 12.6 km/h ඊසාන සිට
12:30-18:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 28 °C 0 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 19.4 km/h වයඹ සිට
17:30-23:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 27 °C 0 mm 1007 hPa මඳ සුළං, 21.6 km/h වයඹ සිට
23:30-05:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 24 °C 0 mm 1011 hPa මද පවන්, 7.6 km/h East-Northeast සිට

බදා, 2018-01-24

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 22 °C 0 mm 1008 hPa මද පවන්, 6.8 km/h ඊසාන සිට
11:30-17:30 පැහැදිලි අහස පැහැදිලි අහස 28 °C 0 mm 1010 hPa මඳ සුළං, 17.6 km/h North-Northwest සිට
17:30-23:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 27 °C 0 mm 1007 hPa මඳ සුළං, 23.8 km/h වයඹ සිට
23:30-05:30 වැසි නැති වැසි නැති 25 °C 0 mm 1010 hPa මඳ සුළං, 13.7 km/h North-Northeast සිට

බ්‍රහස්‌, 2018-01-25

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 පැහැදිලි අහස පැහැදිලි අහස 22 °C 0 mm 1008 hPa මද පවන්, 8.6 km/h උතුර සිට
11:30-17:30 පැහැදිලි අහස පැහැදිලි අහස 29 °C 0 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 19.1 km/h North-Northwest සිට
17:30-23:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 27 °C 0 mm 1005 hPa මඳ සුළං, 25.6 km/h වයඹ සිට
23:30-05:30 වැසි නැති වැසි නැති 25 °C 0 mm 1008 hPa මද පවන්, 11.5 km/h ඊසාන සිට

සිකු, 2018-01-26

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 21 °C 0 mm 1007 hPa මද පවන්, 5.8 km/h East-Northeast සිට
11:30-17:30 පැහැදිලි අහස පැහැදිලි අහස 27 °C 0 mm 1009 hPa මද පවන්, 11.5 km/h වයඹ සිට
17:30-23:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 27 °C 0 mm 1006 hPa මඳ සුළං, 21.6 km/h North-Northwest සිට
23:30-05:30 වලාකුල් සහිත වලාකුල් සහිත 25 °C 0 mm 1009 hPa මද පවන්, 9.7 km/h ඊසාන සිට

සෙන, 2018-01-27

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 23 °C 0 mm 1007 hPa මද පවන්, 7.6 km/h ඊසාන සිට
11:30-17:30 වැසි වැසි 29 °C 1.1 mm 1009 hPa මද පවන්, 10.8 km/h වයඹ සිට
17:30-23:30 වැසි වැසි 27 °C 4.4 mm 1006 hPa මඳ සුළං, 16.6 km/h උතුර සිට
23:30-05:30 මද වැසි මද වැසි 25 °C 3.2 mm 1010 hPa මද පවන්, 11.5 km/h North-Northeast සිට

ඉරි, 2018-01-28

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 වැසි වැසි 24 °C 1.1 mm 1007 hPa මඳ සුළං, 15.1 km/h උතුර සිට
11:30-17:30 වැසි වැසි 27 °C 2.7 mm 1010 hPa මඳ සුළං, 21.2 km/h උතුර සිට
17:30-23:30 වැසි වැසි 26 °C 3.2 mm 1007 hPa මඳ සුළං, 17.6 km/h උතුර සිට
23:30-05:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 24 °C 0 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 16.2 km/h North-Northeast සිට

සඳු, 2018-01-29

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 වලාකුල් සහිත වලාකුල් සහිත 24 °C 0 mm 1008 hPa මඳ සුළං, 16.6 km/h North-Northeast සිට
11:30-17:30 වැසි වැසි 29 °C 2.3 mm 1010 hPa මඳ සුළං, 17.3 km/h North-Northeast සිට
17:30-23:30 වලාකුල් සහිත වලාකුල් සහිත 26 °C 0 mm 1008 hPa මඳ සුළං, 22.3 km/h North-Northeast සිට
23:30-05:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 25 °C 0 mm 1010 hPa මඳ සුළං, 18.4 km/h North-Northeast සිට

අග, 2018-01-30

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 වලාකුල් සහිත වලාකුල් සහිත 24 °C 0 mm 1008 hPa මඳ සුළං, 16.2 km/h North-Northeast සිට
11:30-17:30 වැසි වැසි 29 °C 1.1 mm 1010 hPa මඳ සුළං, 17.3 km/h ඊසාන සිට

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK