කාලගුණ අනාවැකි

Colombo

අද, ඉරි, 2017-07-23

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
00:30-06:30 No data No data 25 °C 5.3 mm 1011 hPa සැහැල්ලු වාතය, 3.2 km/h West-Southwest සිට
06:30-12:30 මද වැසි මද වැසි 26 °C 4.1 mm 1010 hPa මද පවන්, 10.8 km/h නිරත සිට
12:30-18:30 No data No data 28 °C 0.5 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 20.2 km/h West-Southwest සිට
18:30-00:30 වැසි වැසි 28 °C 1 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 16.2 km/h West-Southwest සිට

හෙට, සඳු, 2017-07-24

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
00:30-06:30 No data No data 27 °C 5.2 mm 1010 hPa මඳ සුළං, 15.8 km/h West-Southwest සිට
06:30-12:30 මද වැසි මද වැසි 26 °C 1.7 mm 1010 hPa මද පවන්, 7.6 km/h West-Southwest සිට
12:30-18:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 29 °C 0 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 19.8 km/h බටහිර සිට
18:30-00:30 No data No data 28 °C 0.9 mm 1008 hPa මඳ සුළං, 17.6 km/h West-Southwest සිට

අග, 2017-07-25

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
00:30-06:30 මද වැසි මද වැසි 27 °C 2.5 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 15.8 km/h West-Southwest සිට
05:30-11:30 මද වැසි මද වැසි 27 °C 1.5 mm 1007 hPa මඳ සුළං, 16.2 km/h West-Southwest සිට
11:30-17:30 වලාකුල් සහිත වලාකුල් සහිත 28 °C 0 mm 1008 hPa මඳ සුළං, 21.2 km/h බටහිර සිට
17:30-23:30 මද වැසි මද වැසි 28 °C 1.4 mm 1006 hPa මඳ සුළං, 18.4 km/h West-Southwest සිට
23:30-05:30 වැසි වැසි 26 °C 3.1 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 13 km/h නිරත සිට

බදා, 2017-07-26

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 වැසි වැසි 27 °C 1.7 mm 1007 hPa මඳ සුළං, 16.6 km/h බටහිර සිට
11:30-17:30 වැසි වැසි 28 °C 4.2 mm 1008 hPa මඳ සුළං, 20.9 km/h බටහිර සිට
17:30-23:30 No data No data 28 °C 0.6 mm 1007 hPa මඳ සුළං, 19.8 km/h බටහිර සිට
23:30-05:30 මද වැසි මද වැසි 28 °C 1.4 mm 1010 hPa මඳ සුළං, 19.8 km/h West-Southwest සිට

බ්‍රහස්‌, 2017-07-27

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 27 °C 7.4 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 18.4 km/h West-Southwest සිට
11:30-17:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 27 °C 5.7 mm 1011 hPa මඳ සුළං, 19.4 km/h නිරත සිට
17:30-23:30 වලාකුල් සහිත වලාකුල් සහිත 28 °C 0 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 18.7 km/h West-Southwest සිට
23:30-05:30 මද වැසි මද වැසි 27 °C 1.9 mm 1011 hPa මඳ සුළං, 14 km/h නිරත සිට

සිකු, 2017-07-28

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 මද වැසි මද වැසි 27 °C 1.9 mm 1010 hPa මඳ සුළං, 20.5 km/h West-Southwest සිට
11:30-17:30 මද වැසි මද වැසි 27 °C 1 mm 1012 hPa මඳ සුළං, 20.9 km/h West-Southwest සිට
17:30-23:30 No data No data 28 °C 0.8 mm 1008 hPa මඳ සුළං, 16.6 km/h West-Southwest සිට
23:30-05:30 මද වැසි මද වැසි 27 °C 1.1 mm 1011 hPa මඳ සුළං, 18.7 km/h West-Southwest සිට

සෙන, 2017-07-29

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 මද වැසි මද වැසි 27 °C 1.2 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 16.6 km/h West-Southwest සිට
11:30-17:30 වැසි වැසි 28 °C 2.2 mm 1011 hPa මඳ සුළං, 21.2 km/h West-Southwest සිට
17:30-23:30 මද වැසි මද වැසි 27 °C 1.1 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 16.2 km/h නිරත සිට
23:30-05:30 මද වැසි මද වැසි 27 °C 4.7 mm 1012 hPa මඳ සුළං, 16.2 km/h නිරත සිට

ඉරි, 2017-07-30

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 25 °C 8.5 mm 1010 hPa මඳ සුළං, 16.2 km/h නිරත සිට
11:30-17:30 වැසි වැසි 26 °C 4.6 mm 1012 hPa මඳ සුළං, 18.4 km/h නිරත සිට
17:30-23:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 27 °C 6.9 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 16.9 km/h නිරත සිට
23:30-05:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 25 °C 6.6 mm 1012 hPa මද පවන්, 10.8 km/h නිරත සිට

සඳු, 2017-07-31

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 26 °C 5.6 mm 1011 hPa මද පවන්, 10.8 km/h West-Southwest සිට
11:30-17:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 27 °C 5.9 mm 1012 hPa මඳ සුළං, 20.5 km/h West-Southwest සිට
17:30-23:30 මද වැසි මද වැසි 26 °C 2 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 16.9 km/h නිරත සිට
23:30-05:30 වැසි වැසි 26 °C 3.2 mm 1012 hPa මඳ සුළං, 15.8 km/h West-Southwest සිට

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK