කාලගුණ අනාවැකි

Colombo

අද, ඉරි, 2017-11-19

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
06:30-12:30 No data No data 26 °C 0.8 mm 1010 hPa සැහැල්ලු වාතය, 3.2 km/h North-Northwest සිට
12:30-18:30 වැසි වැසි 28 °C 1.8 mm 1010 hPa මද පවන්, 9.4 km/h බටහිර සිට
18:30-00:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 26 °C 0 mm 1009 hPa සැහැල්ලු වාතය, 3.2 km/h East-Southeast සිට

හෙට, සඳු, 2017-11-20

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
00:30-06:30 වැසි වැසි 25 °C 2 mm 1011 hPa සැහැල්ලු වාතය, 3.6 km/h ඊසාන සිට
06:30-12:30 No data No data 24 °C 0.9 mm 1011 hPa සැහැල්ලු වාතය, 4.7 km/h නැගෙනහිර සිට
12:30-18:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 27 °C 8 mm 1010 hPa සැහැල්ලු වාතය, 2.9 km/h දකුණ සිට
18:30-00:30 No data No data 25 °C 0.6 mm 1010 hPa සැහැල්ලු වාතය, 1.8 km/h East-Northeast සිට

අග, 2017-11-21

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
00:30-06:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 25 °C 0 mm 1011 hPa සැහැල්ලු වාතය, 2.2 km/h East-Southeast සිට
06:30-12:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 24 °C 0 mm 1010 hPa මද පවන්, 7.2 km/h East-Northeast සිට
12:30-18:30 මද වැසි මද වැසි 28 °C 2.3 mm 1009 hPa මද පවන්, 10.1 km/h බටහිර සිට
17:30-23:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 26 °C 0 mm 1009 hPa මද පවන්, 6.1 km/h ඊසාන සිට
23:30-05:30 පැහැදිලි අහස පැහැදිලි අහස 25 °C 0 mm 1010 hPa සැහැල්ලු වාතය, 4.3 km/h East-Southeast සිට

බදා, 2017-11-22

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 24 °C 0 mm 1009 hPa මද පවන්, 6.1 km/h East-Northeast සිට
11:30-17:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 28 °C 11.7 mm 1009 hPa මද පවන්, 6.5 km/h West-Northwest සිට
17:30-23:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 25 °C 24.9 mm 1008 hPa සැහැල්ලු වාතය, 5 km/h උතුර සිට
23:30-05:30 වලාකුල් සහිත වලාකුල් සහිත 25 °C 0 mm 1011 hPa සැහැල්ලු වාතය, 4 km/h නැගෙනහිර සිට

බ්‍රහස්‌, 2017-11-23

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 No data No data 24 °C 0.7 mm 1009 hPa මද පවන්, 5.8 km/h East-Southeast සිට
11:30-17:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 27 °C 6 mm 1010 hPa මද පවන්, 6.8 km/h West-Southwest සිට
17:30-23:30 No data No data 26 °C 0.6 mm 1009 hPa සැහැල්ලු වාතය, 4.3 km/h East-Northeast සිට
23:30-05:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 24 °C 0 mm 1010 hPa මද පවන්, 6.8 km/h ඊසාන සිට

සිකු, 2017-11-24

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 24 °C 0 mm 1008 hPa මද පවන්, 10.4 km/h ඊසාන සිට
11:30-17:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 28 °C 6.4 mm 1010 hPa මද පවන්, 6.1 km/h North-Northeast සිට
17:30-23:30 No data No data 26 °C 0.7 mm 1009 hPa මද පවන්, 7.9 km/h East-Northeast සිට
23:30-05:30 වලාකුල් සහිත වලාකුල් සහිත 25 °C 0 mm 1010 hPa මද පවන්, 10.4 km/h North-Northeast සිට

සෙන, 2017-11-25

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 වැසි වැසි 24 °C 1.5 mm 1008 hPa මද පවන්, 6.5 km/h ඊසාන සිට
11:30-17:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 28 °C 10.7 mm 1009 hPa මද පවන්, 11.2 km/h South-Southwest සිට
17:30-23:30 වැසි වැසි 25 °C 1.6 mm 1009 hPa සැහැල්ලු වාතය, 2.9 km/h West-Southwest සිට
23:30-05:30 වලාකුල් සහිත වලාකුල් සහිත 25 °C 0 mm 1011 hPa මද පවන්, 5.8 km/h South-Southeast සිට

ඉරි, 2017-11-26

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 23 °C 0 mm 1009 hPa මද පවන්, 7.2 km/h නැගෙනහිර සිට
11:30-17:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 28 °C 10.9 mm 1010 hPa මද පවන්, 6.1 km/h South-Southeast සිට
17:30-23:30 No data No data 25 °C 15.5 mm 1010 hPa මද පවන්, 6.5 km/h නිරත සිට
23:30-05:30 වලාකුල් සහිත වලාකුල් සහිත 25 °C 0 mm 1011 hPa සැහැල්ලු වාතය, 1.8 km/h North-Northeast සිට

සඳු, 2017-11-27

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 No data No data 24 °C 0.5 mm 1010 hPa මද පවන්, 7.6 km/h East-Southeast සිට
11:30-17:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 28 °C 12.3 mm 1011 hPa සැහැල්ලු වාතය, 5 km/h නිරත සිට
17:30-23:30 වැසි වැසි 25 °C 3.8 mm 1009 hPa මද පවන්, 8.6 km/h නැගෙනහිර සිට
23:30-05:30 වැසි වැසි 24 °C 2.5 mm 1010 hPa සැහැල්ලු වාතය, 5 km/h ඊසාන සිට

අග, 2017-11-28

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 වැසි වැසි 24 °C 3.7 mm 1008 hPa සැහැල්ලු වාතය, 5.4 km/h ඊසාන සිට
11:30-17:30 වැසි වැසි 26 °C 2.6 mm 1010 hPa සැහැල්ලු වාතය, 1.4 km/h North-Northeast සිට

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK