කාලගුණ අනාවැකි

Colombo

අද, ඉරි, 2018-05-27

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
14:30-18:30 No data No data 28 °C 2.6 mm 1005 hPa මඳ සුළං, 27 km/h නිරත සිට
18:30-00:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 28 °C 8.2 mm 1006 hPa මඳ සුළං, 21.2 km/h නිරත සිට

හෙට, සඳු, 2018-05-28

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
00:30-06:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 26 °C 5.5 mm 1008 hPa මඳ සුළං, 26.6 km/h නිරත සිට
06:30-12:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 27 °C 13.7 mm 1007 hPa මඳ සුළං, 21.2 km/h නිරත සිට
12:30-18:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 27 °C 5.9 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 26.6 km/h නිරත සිට
18:30-00:30 No data No data 27 °C 0.9 mm 1007 hPa මඳ සුළං, 27.4 km/h නිරත සිට

අග, 2018-05-29

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
00:30-06:30 වැසි වැසි 28 °C 1.3 mm 1008 hPa මඳ සුළං, 25.9 km/h West-Southwest සිට
06:30-12:30 No data No data 28 °C 0.9 mm 1007 hPa මඳ සුළං, 28.4 km/h බටහිර සිට
12:30-18:30 No data No data 29 °C 0.9 mm 1008 hPa මඳ සුළං, 23 km/h බටහිර සිට
18:30-00:30 වලාකුල් සහිත වලාකුල් සහිත 28 °C 0 mm 1007 hPa මඳ සුළං, 20.5 km/h West-Southwest සිට

බදා, 2018-05-30

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
00:30-06:30 No data No data 28 °C 0.5 mm 1008 hPa මඳ සුළං, 24.1 km/h බටහිර සිට
05:30-11:30 මද වැසි මද වැසි 28 °C 1.1 mm 1006 hPa මඳ සුළං, 20.2 km/h West-Southwest සිට
11:30-17:30 No data No data 29 °C 0.8 mm 1008 hPa මඳ සුළං, 27.4 km/h West-Southwest සිට
17:30-23:30 වලාකුල් සහිත වලාකුල් සහිත 29 °C 0 mm 1006 hPa මඳ සුළං, 21.6 km/h West-Southwest සිට
23:30-05:30 වැසි වැසි 28 °C 3.1 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 21.6 km/h West-Southwest සිට

බ්‍රහස්‌, 2018-05-31

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 වැසි වැසි 27 °C 4.3 mm 1007 hPa මඳ සුළං, 18 km/h West-Southwest සිට
11:30-17:30 වැසි වැසි 29 °C 1.5 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 21.2 km/h West-Southwest සිට
17:30-23:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 28 °C 6.4 mm 1006 hPa මඳ සුළං, 18.4 km/h නිරත සිට
23:30-05:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 26 °C 5.8 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 15.5 km/h නිරත සිට

සිකු, 2018-06-01

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 වැසි වැසි 26 °C 4.2 mm 1008 hPa මඳ සුළං, 19.1 km/h West-Southwest සිට
11:30-17:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 28 °C 7.5 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 22.3 km/h නිරත සිට
17:30-23:30 වැසි වැසි 27 °C 3 mm 1007 hPa මඳ සුළං, 16.9 km/h නිරත සිට
23:30-05:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 26 °C 5.3 mm 1010 hPa මඳ සුළං, 17.6 km/h නිරත සිට

සෙන, 2018-06-02

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 26 °C 12.3 mm 1008 hPa මඳ සුළං, 23.4 km/h West-Southwest සිට
11:30-17:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 28 °C 5.6 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 16.2 km/h නිරත සිට
17:30-23:30 වැසි වැසි 26 °C 3.4 mm 1007 hPa මඳ සුළං, 20.2 km/h West-Southwest සිට
23:30-05:30 වැසි වැසි 27 °C 4.9 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 13.3 km/h නිරත සිට

ඉරි, 2018-06-03

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 No data No data 26 °C 5.8 mm 1007 hPa මද පවන්, 11.2 km/h නිරත සිට
11:30-17:30 වැසි වැසි 27 °C 2.7 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 21.2 km/h West-Southwest සිට
17:30-23:30 මද වැසි මද වැසි 27 °C 3.7 mm 1006 hPa මඳ සුළං, 15.8 km/h නිරත සිට
23:30-05:30 No data No data 26 °C 8.1 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 15.1 km/h නිරත සිට

සඳු, 2018-06-04

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 No data No data 26 °C 5.9 mm 1007 hPa මඳ සුළං, 12.6 km/h නිරත සිට
11:30-17:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 28 °C 10.4 mm 1008 hPa මඳ සුළං, 19.1 km/h West-Southwest සිට
17:30-23:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 26 °C 5.2 mm 1006 hPa මඳ සුළං, 16.9 km/h නිරත සිට
23:30-05:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 26 °C 7.2 mm 1008 hPa මඳ සුළං, 15.5 km/h නිරත සිට

අග, 2018-06-05

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 26 °C 9.4 mm 1007 hPa මඳ සුළං, 19.4 km/h නිරත සිට
11:30-17:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 27 °C 14.6 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 22 km/h නිරත සිට
17:30-23:30 වැසි වැසි 26 °C 2.8 mm 1008 hPa මඳ සුළං, 16.9 km/h නිරත සිට
23:30-05:30 මද වැසි මද වැසි 26 °C 2.9 mm 1011 hPa මඳ සුළං, 13.3 km/h West-Southwest සිට

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK