කාලගුණ අනාවැකි

Colombo

අද, සෙන, 2017-09-23

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
02:30-06:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 26 °C 0 mm 1010 hPa මද පවන්, 12.2 km/h නිරත සිට
06:30-12:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 26 °C 0 mm 1011 hPa මද පවන්, 11.9 km/h West-Southwest සිට
12:30-18:30 මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත මඳ වශයෙන් වළාකුළු සහිත 29 °C 0 mm 1011 hPa මඳ සුළං, 15.1 km/h West-Southwest සිට
18:30-00:30 No data No data 27 °C 0.8 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 13 km/h නිරත සිට

හෙට, ඉරි, 2017-09-24

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
00:30-06:30 No data No data 27 °C 0.5 mm 1012 hPa මද පවන්, 11.9 km/h නිරත සිට
06:30-12:30 No data No data 26 °C 0.6 mm 1011 hPa මද පවන්, 8.6 km/h නිරත සිට
12:30-18:30 මද වැසි මද වැසි 28 °C 1.8 mm 1011 hPa මඳ සුළං, 19.8 km/h නිරත සිට
18:30-00:30 මද වැසි මද වැසි 26 °C 1.9 mm 1010 hPa මඳ සුළං, 19.8 km/h නිරත සිට

සඳු, 2017-09-25

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
00:30-06:30 වැසි වැසි 26 °C 4.4 mm 1011 hPa මද පවන්, 11.9 km/h South-Southwest සිට
06:30-12:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 26 °C 6.6 mm 1010 hPa මඳ සුළං, 14.8 km/h West-Southwest සිට
12:30-18:30 No data No data 27 °C 5.4 mm 1010 hPa මඳ සුළං, 23 km/h West-Southwest සිට
17:30-23:30 මද වැසි මද වැසි 26 °C 2.7 mm 1008 hPa මඳ සුළං, 20.2 km/h නිරත සිට
23:30-05:30 වැසි වැසි 25 °C 4.1 mm 1011 hPa මඳ සුළං, 22.3 km/h නිරත සිට

අග, 2017-09-26

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 මද වැසි මද වැසි 26 °C 4.7 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 15.8 km/h නිරත සිට
11:30-17:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 27 °C 6.9 mm 1011 hPa මඳ සුළං, 15.8 km/h නිරත සිට
17:30-23:30 No data No data 26 °C 6.1 mm 1008 hPa මඳ සුළං, 20.2 km/h නිරත සිට
23:30-05:30 මද වැසි මද වැසි 25 °C 4.1 mm 1011 hPa මඳ සුළං, 19.8 km/h නිරත සිට

බදා, 2017-09-27

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 මද වැසි මද වැසි 26 °C 2.5 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 18.7 km/h West-Southwest සිට
11:30-17:30 වැසි වැසි 27 °C 1.8 mm 1011 hPa මඳ සුළං, 23.8 km/h West-Southwest සිට
17:30-23:30 වැසි වැසි 26 °C 1.3 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 17.6 km/h නිරත සිට
23:30-05:30 වැසි වැසි 26 °C 2.6 mm 1011 hPa මඳ සුළං, 20.5 km/h West-Southwest සිට

බ්‍රහස්‌, 2017-09-28

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 No data No data 26 °C 5.3 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 20.2 km/h West-Southwest සිට
11:30-17:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 27 °C 5.2 mm 1011 hPa මඳ සුළං, 22 km/h නිරත සිට
17:30-23:30 වැසි වැසි 27 °C 1.6 mm 1008 hPa මඳ සුළං, 22.3 km/h West-Southwest සිට
23:30-05:30 වැසි වැසි 26 °C 4.9 mm 1011 hPa මඳ සුළං, 19.4 km/h West-Southwest සිට

සිකු, 2017-09-29

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 ධාරානිපාත වැසි ධාරානිපාත වැසි 25 °C 7.5 mm 1010 hPa මඳ සුළං, 18.7 km/h West-Southwest සිට
11:30-17:30 මද වැසි මද වැසි 27 °C 1.5 mm 1012 hPa මඳ සුළං, 19.8 km/h West-Southwest සිට
17:30-23:30 වැසි වැසි 27 °C 1.1 mm 1008 hPa මඳ සුළං, 19.1 km/h West-Southwest සිට
23:30-05:30 වැසි වැසි 27 °C 1.3 mm 1011 hPa මඳ සුළං, 18.4 km/h West-Southwest සිට

සෙන, 2017-09-30

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 මද වැසි මද වැසි 27 °C 1.1 mm 1010 hPa මඳ සුළං, 16.6 km/h West-Southwest සිට
11:30-17:30 No data No data 28 °C 0.5 mm 1012 hPa මඳ සුළං, 19.4 km/h West-Southwest සිට
17:30-23:30 වැසි නැති වැසි නැති 28 °C 0 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 15.5 km/h West-Southwest සිට
23:30-05:30 මද වැසි මද වැසි 27 °C 1.2 mm 1012 hPa මඳ සුළං, 14.4 km/h West-Southwest සිට

ඉරි, 2017-10-01

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 මද වැසි මද වැසි 26 °C 1.6 mm 1011 hPa මඳ සුළං, 16.9 km/h නිරත සිට
11:30-17:30 No data No data 28 °C 0.8 mm 1011 hPa මඳ සුළං, 18 km/h නිරත සිට
17:30-23:30 වැසි වැසි 27 °C 1.4 mm 1009 hPa මඳ සුළං, 16.9 km/h West-Southwest සිට
23:30-05:30 මද වැසි මද වැසි 26 °C 3.3 mm 1011 hPa මඳ සුළං, 14 km/h නිරත සිට

සඳු, 2017-10-02

වෙලාව අනාවැකිය උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය පීඩනය සුළඟ
05:30-11:30 මද වැසි මද වැසි 26 °C 1.4 mm 1010 hPa මඳ සුළං, 13.7 km/h නිරත සිට
11:30-17:30 වැසි වැසි 28 °C 1.2 mm 1011 hPa මඳ සුළං, 19.4 km/h නිරත සිට

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK