චීනයෙන් නව ප්‍රධාන බෝග වර්ග රැසක්

“13 වැනි පස් අවුරුදු සැලැස්ම” කාලය තුළ චීන කෘෂිකර්ම විද්‍යා ඇකඩමිය විසින් අභිජනනය කළ ප්‍රධාන නව බෝග වර්ග අඛණ්ඩ ව මතු වී ඇති බව චීන කෘෂිකර්ම විද්‍යා ඇකඩමියේ උප අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, චීන ඉංජිනේරු ඇකඩමියේ ශාස්ත්‍රඥ වැන් ජියැන්මින් සඳහන් කරයි. කෘෂිකර්ම විද්‍යා තාක්‍ෂණය දියුණුවීමත් සමඟ චීනයේ යහපත් බෝග වර්ග අනුපාතය සමස්ත බෝග වර්ගයන්ට සාපේක්ෂ ව 96% […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

කරොනාවෙන් පසු ලෝක ආර්ථිකයේ ප්‍රකෘතියට විනය පෙරමුණ ගන්නා ලකුණු

2008 වසරේ ලෝක ආර්ථික අවපාකයෙන් පසු ගෝලීය ආර්ථික ප්‍රකෘතියට විනය විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කළේ ය. මෙවරද කෙරෙනා වසංගතයෙන් දැඩි පීඩනයට ලක්ව ඇති ගෝලීය ආර්ථිකයේ ප්‍රකෘතිය වෙනුවෙන් චීනය සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබා දෙනු ඇති බවට අනාවැකි පළවෙමින් තිබේ. චීනය ලබන වසරේ ලෝක ආර්ථික වර්ධනයට ලබා දෙන දායකත්වය තුනෙන් එකක ප්‍රමාණය ඉක්මවාං යනු ඇතැයි ජාත්‍යන්තර ආර්ථික සංවිධානයක් වන […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න