සේයා

මතක

    තලා යන්නට හිතක් නැහැ මට සුවඳ පුද කළ සොඳුරු සිත් මල....!   ...
තවදුරටත් කියවන්න

පිනි වැස්ස

      මැකෙන්න මේ දැනෙන තද හීතල, තැබුවාට කමක් නැද්ද කම්මුල.. තෙත බරිත හිත ළඟ, අදට විතරක්......?? ...
තවදුරටත් කියවන්න

සෙනෙහස

දිවා රෑ නෙතු අරා ජීවිතය අකුරු කරනා සැනසිල්ල ලබනු රිසි නෙතු පියා සුව විඳින ආදරෙයි නුඹට මං, ආදරෙයි......, මහමෙර තරමටත් ...
තවදුරටත් කියවන්න

සාගරයක් මැද..

    එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නුඹ දියඹට යන දාට... මා යලි නොඑන බව නොකියන් දරුවන්ට.. මුන ගැහුනොත් බිරිඳ නුඹ යන එන ...
තවදුරටත් කියවන්න

කාලය

ඇයි මේ නැවතිලා...? තවමත් මා එක ම තැන..! ...
තවදුරටත් කියවන්න

යටගියාව

මග වැරදී පෙර ලකුණු නටඹුන් ව ඇති සෙනේ නගරයකට, තවත් කුමකට පතා යන්න ද? මේ දිරාගිය මතක ඉම...! ...
තවදුරටත් කියවන්න

විමති..

දිදුලන අත්තලක් මත නේක පැහැ ගත් ජීවිතය..! ...
තවදුරටත් කියවන්න
ලක්දන ගිණුම වෙත පිවිසෙන්න