සේයා

කාලය

ඇයි මේ නැවතිලා...? තවමත් මා එක ම තැන..! ...
තවදුරටත් කියවන්න
  |   සේයා  |   කාලය සඳහා ප්‍රතිචාර නොමැත

යටගියාව

මග වැරදී පෙර ලකුණු නටඹුන් ව ඇති සෙනේ නගරයකට, තවත් කුමකට පතා යන්න ද? මේ දිරාගිය මතක ඉම...! ...
තවදුරටත් කියවන්න

විමති..

දිදුලන අත්තලක් මත නේක පැහැ ගත් ජීවිතය..! ...
තවදුරටත් කියවන්න
ලක්දන ගිණුම වෙත පිවිසෙන්න