පාසල් සඳහා කඩඉම් ලකුණු

අධ්‍යාපන

2017 වසරේ 05 වැනි ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත පාසල් සඳහා කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ.
ඒ අනුව 2018 වසරේ 06 වැනි ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා වන අවම ලකුණු සීමා පහත පරිදි වේ.
අදාල සිංහල සහ දමිළ පාසල් නාම ලේඛන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් 19 වැනි දා නිකුත් කර ඇත.

සිංහල මාධ්‍ය පිරිමි පාසල්

1 රාජකීය විද්‍යාලය, කොළඹ 07 – 187
2 ධර්මරාජ විද්‍යාලය, මහනුවර – 186
3 මලියදේව පිරිමි විද්‍යාලය ,කුරුණෑගල – 186
4 ආනන්ද විද්‍යාලය, කොළඹ 10 – 184
5 ශාන්ත ආනා විදුහල, කුරුණෑගල – 184
6 කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය, මහනුවර – 183
7 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය, ගාල්ල – 183
8 නාලන්ද විද්‍යාලය, කොළඹ 10 – 182
9 රාහුල විද්‍යාලය, මාතර – 181
10 ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඹ 07 – 180
11 ශාන්ත සිල්වෙස්තර විද්‍යාලය, මහනුවර – 180
12 මහින්ද විද්‍යාලය, ගාල්ල – 180
13 ඉසිපතන විද්‍යාලය, කොළඹ 05 – 178
14 තර්ස්ටන් විද්‍යාලය, කොළඹ 03 – 176
15 ශාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලය, ගාල්ල – 176
16 බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය, ගම්පහ – 175
17 විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලය, මහනුවර – 175
18 මහානාම විද්‍යාලය, කොළඹ 03 – 174
19 ජොශප් වාස් විද්‍යාලය, ‍වෙන්නප්පුව – 174
20 ශාන්ත තෝමස් කුමර විද්‍යාලය, මාතර – 173
21 වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය, මහනුවර – 172
22 අශෝක විද්‍යාලය, කොළඹ 10 – 171
23 කෑගල්ල මහා විද්‍යාලය – 171
24 වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය, මොරටුව – 168
25 ශාන්ත තෝමස් ජාතික පාසල,මාතලේ – 168
26 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය, ගාල්ල – 168
27 ශාන්ත මරියා මහා විද්‍යාලය,කෑගල්ල – 168
28 ශ්‍රී සුමංගල මහා විද්‍යාලය, පානදුර – 167
29 ශාන්ත ජෝශප් විද්‍යාලය, අනුරාධපුර – 167
30 ක්‍රිස්තුදේව බාලක විද්‍යාලය, බද්දේගම – 166
31 රාජකීය විද්‍යාලය, පානදුර – 164
32 නාලන්දා පිරිමි මහා විද්‍යාලය, මිනුවන්ගොඩ – 164
33 මාලඹේ ආදර්ශ පිරිමි විද්‍යාලය, මාලඹේ 164
34 කළුතර මහා විද්‍යාලය, කළුතර – 164
35 ජනාධිපති විද්‍යාලය, රාජගිරිය – 164
36 ධර්මදූත ජාතික පාසල, බදුල්ල – 162
37 ශාන්ත ඇලෝසියස් ජාතික පාසල, රත්නපුර – 162
38 ශාන්ත ශේවියර් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මාරවිල – 161

සිංහල මාධ්‍ය බාලිකා පාසල්

1 විශාඛා විද්‍යාලය, කොළඹ 05 – 189
2 මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර – 186
3 දේවි බාලිකා විද්‍යාලය, කොළඹ 08 – 185
4 මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලය, කුරුණෑගල – 185
5 සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක බාලිකා විද්‍යාලය, කොළඹ 07 – 183
6 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය, ගාල්ල – 183
7 ශුද්ධ වු පවුලේ බාලිකා විද්‍යාලය, කුරුණෑගල – 182
8 රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලය, ගම්පහ – 181
9 අනුලා විද්‍යාලය, නුගේගොඩ – 180
10 උසස් බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර – 180
11සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය, ගාල්ල – 179
12 සුජාතා විද්‍යාලය, මාතර – 179
13 ශාන්ත පාවුළු බාලිකා විද්‍යාලය, කොළඹ 05 – 178
14 යසෝදරා දේවි බාලිකා මහා විද්‍යාලය, ගම්පහ – 176
15 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාමය, ගාල්ල – 176
16 විහාරමහා දේවි බාලිකා විද්‍යාලය, කිරිබත්ගොඩ – 175
17 පුෂ්පදාන බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර – 175
18 අනුලාදේවී බාලිකා විද්‍යාලය, ගාල්ල – 175
19 ශාන්ත ජෝශප් බාලිකා මහා විද්‍යාලය,කෑගල්ල – 175
20 ශාන්ත ජෝශප් බාලිකා විද්‍යාලය, නුගේගොඩ – 174
21 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය, වලහන්දූව, ගාල්ල – 174
22 ශාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය, මාතර – 174
23 ශුද්ධ වූ පවුලේ බාලිකා මහා විද්‍යාලය, වෙන්නප්පුව – 174
24 ෆර්ගියුසන් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය, රත්නපුර – 174
25 සමුද්‍රෙද්වි බාලිකා විද්‍යාලය, නුගේගොඩ – 173
26 ස්වර්ණමාලි බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර – 173
27 ගෝතමී බාලිකා විද්‍යාලය, කොළඹ 10 – 171
28 පානදුර බාලිකා මහා විද්‍යාලය, පානදුර – 171
29 ශ්‍රී සංඝමිත්තා බාලිකා ජාතික පාසල ,මාතලේ – 171
30 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය, සාරගම,කුරුණෑගල – 171
31 ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර – 170
32 කෑගලු බාලිකා මහා විද්‍යාලය, කෑගල්ල – 170
33 විශාඛා බාලිකා විද්‍යාලය, මාකොළ – 169
34 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා මහා විද්‍යාලය, පානදුර – 169
35 විහාරමහාදේවි විද්‍යාලය, මහනුවර – 169
36 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය, ගාල්ල – 169
37 ශ්‍රී ලංකා සිිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව බාලිකා පාසල, වීරකැටිය – 169
38 ස්වර්ණපාලි බාලිකා මහා විද්‍යාලය, අනුරාධපුරය – 169
39 ආනන්ද බාලිකා විද්‍යාලය ,කොළඹ 10 – 168
40 විද්‍යාකර බාලිකා විද්‍යාලය, මහරගම – 167
41 හේමමාලි බාලිකා මහා විද්‍යාලය, මහනුවර – 167
42යසෝදරා බාලිකා විද්‍යාලය, කොළඹ 08 – 166
43 නිවුස්ටඩ් බාලිකා විද්‍යාලය, මීගමුව – 166
44 සීතාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර – 166
45 වේල්ස්කුමරි විද්‍යාලය, මොරටුව – 165
46 මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය,කඩවත – 165
47 ශාන්ත ජෝශප් බාලිකා විද්‍යාලය, ගම්පොල – 165
48ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය, බද්දේගම – 165
49 තංගල්ල බාලිකා මහා විද්‍යාලය, තංගල්ල – 165
50 අගමැති බාලිකා විද්‍යාලය, පානදුර – 164
51 කෝට්ටේ ආනන්ද බාලිකා විද්‍යාලය, කෝට්ටේ – 164
52 කිරිඳිවැල සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය, කිරිඳිවැල – 164
53 නාලන්දා බාලිකා විද්‍යාලය, මිනුවන්ගොඩ – 164
54 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය, නාවල – 164
55 කළුතර බාලිකා මහා විද්‍යාලය, දකුණු කළුතර – 164
56 ශ්‍රී රාහුල බාලිකා විද්‍යාලය, මාලඹේ – 164
57 සුමන බාලිකා විද්‍යාලය, රත්නපුර – 163
58 ශුද්ධ වූ පවුලේ බාලිකා විද්‍යාලය, මාරවිල – 163
59 ජේසු බිළිඳාගේ කන්‍යාරාම ජාතික පාසල, රත්නපුර – 162
60 දංකොටුව බාලිකා විද්‍යාලය, දංකොටුව – 160
61 විශාඛා බාලිකා මහා විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල – 160
62 කුඩා කුසුම් බාලිකා මහා විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල – 160
63 බණ්ඩාරනායක බාලිකා මහා විද්‍යාලය, අම්පාර – 159
64 යසෝදරා බාලිකා විද්‍යාලය, බිබිලේ – 158

සිංහල මාධ්‍ය මිශ්‍ර පාසල්

01 සීවලී මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, රත්නපුර – 179
02 ධර්මපාල විද්‍යාලය, පන්නිපිටිය – 178
03 රාජපක්ෂ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, වීරකැටිය – 177
04 බණ්ඩාරවෙල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල – 177
05 කුලියාපිටිය මධ්‍ය විද්‍යාලය, කුලියාපිටිය – 176
06 තක්ෂිලා මධ්‍ය විද්‍යාලය, හොරණ – 176
07 මලියදේව ආදර්ශ මහා විද්‍යාලය, කුරුණෑගල – 176
08 වයඹ රාජකීය විද්‍යාලය, කුරුණෑගල – 176
09 අනුරාධපුර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, අනුරාධපුරය – 175
10 පින්නවල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, රඹුක්කන – 175
11 ඉබ්බාගමුව මධ්‍ය විද්‍යාලය, ඉබ්බාගමුව – 174
12 සිරිධම්ම විද්‍යාලය, ලබුදූව, ගාල්ල – 173
13 ආනන්ද ජාතික පාසල, හලාවත – 173
14 ධර්මපාල මහා විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල – 173
15 බණ්ඩාරනායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය,වේයන්ගොඩ – 172
16 සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර මධ්‍ය විද්‍යාලය,මතුගම – 172
17 ධර්මාශෝක මහා විද්‍යාලය, අම්බලන්ගොඩ – 172
18 රාජකීය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, පොළොන්නරුව – 172
19 මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය, හෝමාගම – 171
20 මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය, සරසවි උයන, මාතර – 171
21 සාරානාත් විද්‍යාලය, කුලියාපිටිය – 171
22 වලිසිිංහ හරිස්චන්ද්‍ර මහා විද්‍යාලය, අනුරාධපුරය – 171
23 දුටුගැමුණු මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, බුත්තල – 171
24 රුහුණු විජයබා ජාතික පාසල බෙලිඅත්ත – 170
25 ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල මහා විද්‍යාලය, කුරුණෑගල – 170
26 ධම්මිස්සර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, නාත්තන්ඩිය – 170
27 තෝපාවැව මහා විද්‍යාලය, පොළොන්නරුව – 170
28 ඇහැලියගොඩ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ඇහැලියගොඩ – 170
29 ධර්මාලෝක මහා විද්‍යාලය, වරාගොඩ, කැලණිය – 169
30 රාජකීය විද්‍යාලය, හොරණ – 169
31 නිවන්තකචේතිය මහා විද්‍යාලය, අනුරාධපුරය – 169
32 ස්වර්ණ ජයන්ති මහා විද්‍යාලය, කෑගල්ල – 169
33 ජනාධිපති විද්‍යාලය, ජාපාලවත්ත, මිනුවන්ගොඩ – 168
34 තක්ෂිලා මහා විද්‍යාලය, ගම්පහ – 168
35 ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලය, අම්බලන්ගොඩ – 168
36 සේනානාය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මාදම්පේ – 168
37 කැකිරාව මධ්‍ය විද්‍යාලය,කැකිරාව – 168
38 ආනන්ද ශාස්ත්‍රාලය, මතුගම – 167
39 විජය ජාතික පාසල, මාතලේ – 167
40 කොටුව ජනාධිපති මහා විද්‍යාලය, මාතර – 167
41 විජයබා ජාතික පාසල, හුංගම – 167
42 දෙබරවැව මහා විද්‍යාලය, තිස්සමහාරාමය – 167
43 ලක්දාස් ද මෙල් විද්‍යාලය, කුරුණෑගල – 167
44 ජනාධිපති විද්‍යාලය, ඇඹිලිපිටිය – 167
45 ශ්‍රීපාලි මහා විද්‍යාලය, හොරණ – 166
46 ක්‍රිස්තුදේව විද්‍යාලය, මාතලේ – 166
47 තෙලිජ්ජවිල මධ්‍ය විද්‍යාලය,තෙලිජ්ජවිල – 166
48 මාතර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මාතර – 166
49 ශ්‍රී සුමංගල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, වාරියපොල – 166
50 මයුරපාද මධ්‍ය විද්‍යාලය, නාරම්මල – 166
51 ගලෙන්බිඳුනුවැව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය,ගලෙන්බිඳුනුවැව – 166
52 සෙවණගල මහා විද්‍යාලය, සෙවණගල – 166
53 ඩඩ්ලි සේනානායක මධ්‍ය විද්‍යාලය, තෝලංගමුව – 166
54 හරිස්චන්ද්‍ර ජාතික පාසල, මීගමුව – 165
55 ශ්‍රී රාහුල විද්‍යාලය, කටුගස්තොට – 165
56 පී.ද.එස්. කුලරත්න මහා විද්‍යාලය, අම්බලන්ගොඩ – 165
57 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල, වලස්මුල්ල – 165
58 දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ජාතික පාසල, දෙහිඅත්තකණ්ඩිය – 165
59 තඹුත්තේගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, තඹුත්තේගම – 165
60 මැදිරිගිරිය ජාතික පාසල, මැදිරිගිරිය – 165
61 මහානාම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය ,මොණරාගල – 165
62 ගන්කන්ද මධ්‍ය විද්‍යාලය, පැල්මඩුල්ල – 165
63 ආනන්ද්‍ මෛත්‍රෙය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, බලංගොඩ – 165
64 ලුම්බිණි විද්‍යාලය, කොළඹ 05 – 164
65 එස්.ඩබ්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, කුරුණෑගල – 164
66 නක්කාවත්ත ජාතික පාසල, නක්කාවත්ත – 164
67 බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, බදුල්ල – 164
68 ශාන්ත ජෝශප් විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල – 164
69 මහසෙන් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, නිකවැරටිය – 164
70 ගුරුකුල මහා විද්‍යාලය,කැලණිය – 164
71 හංවැල්ල රාජසිිංහ මධ්‍ය විද්‍යාලය, හංවැල්ල – 164
72 ශාන්ත මරියා මහා විද්‍යාලය, මතුගම – 164
73 ගොඩපිටිය ජාතික පාසල, අකුරැස්ස – 164
74 නුගවෙල මධ්‍ය විද්‍යාලය, නුගවෙල – 164
75 ගලහිටියාව මධ්‍ය විද්‍යාලය, ගණේමුල්ල – 164
76 ඩී.එස්.සේනානායක ජාතික පාසල, මීරිගම – 164
77 සංඝබෝධි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, නිට්ටඹුව – 164
78 නාරන්දෙනිය මධ්‍ය විද්‍යාලය, කඹුරුපිටිය – 164
79 පිළියන්දල මධ්‍ය විද්‍යාලය, පිළියන්දල – 164
80 විජිත මධ්‍ය විද්‍යාලය, දික්වැල්ල – 164
81 හේනේගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, හේනේගම – 164
82 සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මධ්‍ය විද්‍යාලය, හුණුමුල්ල – 164
83 එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, පඬුවස්නුවර – 164
84 මයුරපාද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මාවනැල්ල – 164
85 වළල ඒ. රත්නායක මධ්‍ය විද්‍යාලය, මැණික්හින්න – 164
86 රාජසිිංහ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය ,රුවන්වැල්ල – 164
87 විජයබා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මහව – 164
88 බෝමිරිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, බෝමිරිය – 164
89 රෙජී රණතුංග විද්‍යා විද්‍යාලය, මිනුවන්ගොඩ – 164
90 බොනවිස්ටා විද්‍යාලය, උණවටුන, ගාල්ල – 164
91 ගිනිගත්හේන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය ,ගිනිගත්හේන – 163
92 මහානාග ජාතික පාසල, අඟුණකොළපැලැස්ස – 163
93 ඩී.එස්. සේනානායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, අම්පාර – 163
94 රජරට විද්‍යාලය, හිඟුරක්ගොඩ – 163
95 මහියංගණ ජාතික පාසල, මහියංගණය – 163
96 ථෙරපුත්ත ජාතික පාසල, අම්බලන්තොට – 162
97 රාජකීය විද්‍යාලය, මොණරාගල – 162
98 ආනමඩුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ආනමඩුව – 161
99 ඌව විද්‍යා විද්‍යාලය, හාලිඇල – 161
100 මල්වත්තාවල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය ,වැල්ලවාය – 161
101 මෛත්‍රීපාල සේනානායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මැදවච්චිය – 160
102 ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, එප්පාවල – 160
103 සිරිපුර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, පොළොන්නරුව – 160
104 පොරමඩුල්ල මධ්‍ය විද්‍යාලය, රිකිල්ලගස්කඩ – 158
105 ගාමිණි දිසානායක ජාතික පාසල, කොත්මලේ – 158
106 මැදගම ද්වීතීයික පාසල, බිබිල – 158
107 තණමල්විල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, තණමල්විල -158

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *