ගිය අවුරුද්දේ ඩෙංගු රෝගීන් අඩු වෙලා

0
14
ගිය අවුරුද්දේ ඩෙංගු රෝගීන් අඩු වෙලා

2017 වසරට සාපේක්ෂව 2018 වසරේ ඩෙංගු රෝගීන් වාර්තා විමේ පැහැදිලි අඩුවක් දක්නට ලැබෙන බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here