ගෑස් සල්ලි කරපු හැටි කියන දඹර අමිල හිමි

0
35
ගෑස් සල්ලි කරපු හැටි කියන දඹර අමිල හිමි

ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමෙන් මුදල් ලබා ගැනීම සම්බන්ධව දඹර අමිල හිමිට පසුගිය දවස් වල චෝදනා එල්ල වුනා. ඉතින් ඒ ගැන දඹර අමිල හිමි අදහස් දක්වලා තිබුනේ මේ ආකාරයට.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here