ජීවිත 300ක් අහිමි කිරීමට වක්‍රව දායක වූ මෙරට නිවට නායකයින්ට එරෙහිව නාගානන්ද ක්‍රියාත්මක වෙයි

0
20
ජීවිත 300ක් අහිමි කිරීමට වක්‍රව දායක වූ මෙරට නිවට නායකයින්ට එරෙහිව නාගානන්ද ක්‍රියාත්මක වෙයි

ජීවිත 300ක් අහිමි කිරීමට වක්‍රව දායක වූ ජනාධිපති, අගමැති, විපක්ෂ නායක, හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ඇතුළු වගකිවයුතු ප්‍රධාන නිලධාරීන්ට එරෙහිව නීතිඥ නාගානන්ද ක්‍රියාත්මක වී තිබෙනවා. ඒ පෙත්සමක් මඟින්.

මෙම පෙත්සමෙහි සත්‍ය අසත්‍යතාවය තවම අනාවරණය වී නැති නමුත්, එම වාර්තාව පහත button එක click කිරීම හරහා ඔබට කියවිය හැකියි.

පෙත්සම කියවීම සඳහා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here