මුස්ලිම් තරුණයෙකු ගෙල කපා මරා දමයි…. විසඳුම ඒකද? බලන්න මේ වීඩියෝ එක

0
18
මුස්ලිම් තරුණයෙකු ගෙල කපා මරා දමයි.... විසඳුම ඒකද? බලන්න මේ වීඩියෝ එක

මේ වීඩියෝ එක බලලම ඔබ තීරණය කරන්න මොකක්ද කරන්නේ කියලා,
අපි දාපු “මුස්ලිම් තරුණයෙකු ගෙල කපා මරා දමයි…. විසඳුම ඒකද?” කියන හෙඩිම විතරක් බලලා අවසාන තීරණයකට එන්න එපා…. කලබල වෙන්නත් එපා….

බලමු…. බලලා කතා කරමු….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here