රැකියා ප්‍රදාන වහා ම

මහ මැතිවරණය හේතුවෙන් ඇණහිට තිබූ, පුද්ගලයින් 150,000 ක් රැකියා නියුක්ත කිරීමේ වැඩසටහන නොපමාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තීරණය කරයි. පත්වීම් ලබන රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සංඛ්‍යාව 50,000 කි. සෙසු රැකියා ලක්ෂයට සුදුස්සන් තෝරා ගනුයේ සමාජයේ පහළ ම ආදායම් ස්ථරයට අයත් පවුල්වලිනි. ජනාධිපතිවරයා ඉකුත් වසරේ නොවැම්බර් මස සිය ධුරයට පත් ව සති කිහිපයක් ඇතුළත උපාධිධාරීන් 50,000ක් […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

රත්නපුර ආසන 08 ක් පොහොට්ටුවට

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය – සමස්ත මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 446668 – ආසන 08 සමගි ජන බලවේගය – 155759 -ආසන 03 ජාතික ජන බලවේගය – 17611 එක්සත් ජාතික පක්ෂය – 12349 වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය – 73.91 % සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – 77.38 %

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

කෑගල්ලේ වැඩි ආසන පොහොට්ටුවට

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය – සමස්ත ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 331573 – ආසන 07 සමගි ජන බලවේගය – 131317 – ආසන 02 ජාතික ජන බලවේගය – 14033 එක්සත් ජාතික පක්ෂය – 12168 වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය – 73.11 % සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – 76.7 %

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

ඡන්ද ප්‍රතිඵල 02 ක්

* මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය – මහනුවර මැතිවරණ බල ප්‍රදේශය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 13337 සමගි ජන බලවේගය – 9366 ජාතික ජන බලවේගය – 1339 එක්සත් ජාතික පක්ෂය – 1234 වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය – 66.95 % සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – 69.84 % * මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය – කුණ්ඩසාලේ මැතිවරණ බල ප්‍රදේශය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 40939 […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

කළුතර පොහොට්ටුවට

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය – සමස්ත මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 448699 සමගි ජන බලවේගය – 171988 ජාතික ජන බලවේගය – 33434 එක්සත් ජාතික පක්ෂය – 16485 වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය – 72 % සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – 76.79 %

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

මාතලේ ජය පොදුජන පෙරමුණට

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය – සමස්ත ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 188779 සමගි ජන බලවේගය – 73955 ජාතික ජන බලවේගය – 7542 එක්සත් ජාතික පක්ෂය – 6592 වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය – 70.68 % සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – 76.69 %

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

නුවරඑළිය පොදුජන පෙරමුණට

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය – සමස්ත ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 230389 – ආසන 05 සමගි ජන බලවේගය – 132008 – ආසන 03 නුවරඑළිය ස්වාධින කණ්ඩායම 1 – 17107 එක්සත් ජාතික පක්ෂය – 12974 වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය – 73.22 % සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – 80.49 %

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

තවත් මැතිවරණ ප්‍රතිඵල කිහිපයක්

* කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය – නැගෙනහිර කොළඹ මැතිවරණ බල ප්‍රදේශය සමගි ජන බලවේගය – 20538 ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 18007 ජාතික ජන බලවේගය – 2595 එක්සත් ජාතික පක්ෂය – 1869 වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය – 65.57 % සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – 70.59 % * කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය – මොරටුව මැතිවරණ බල ප්‍රදේශය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

පොහොට්ටුවට ජය ගෙනා ප්‍රතිඵල

* ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය – දොම්පේ මැතිවරණ බල ප්‍රදේශය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 64663 සමගි ජන බලවේගය – 15749 ජාතික ජන බලවේගය – 2681 එක්සත් ජාතික පක්ෂය – 1207 වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය – 72.47 % සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – 75.86 % * පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය – හලාවත මැතිවරණ බල ප්‍රදේශය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 46513 […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

ඡන්ද ප්‍රතිඵල කිහිපයක්

* මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය – නාවලපිටිය මැතිවරණ බල ප්‍රදේශය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 43629 සමගි ජන බලවේගය – 21533 ජාතික ජන බලවේගය – 1431 එක්සත් ජාතික පක්ෂය – 1327 වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය – 72.35 % සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – 78.5 % * ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය – බියගම මැතිවරණ බල ප්‍රදේශය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 62301 […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න