බෝම්බ සහිත ලොරියක් සහ වෑන් රථයක් කොළඹ නගරයේ සැරිසරයි

0
18
බෝම්බ සහිත ලොරියක් සහ වෑන් රථයක් කොළඹ නගරයේ සැරිසරයි

බෝම්බ සවිකර ඇති ඇලුමිනියම් තහඩු වලින් ආවරණය කරනලද ලොරි රථයක් සහ කුඩා වෑන් රථයක් කොළඹ නගරය වෙත පැමිණ ඇත – පොලිසිය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here